ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001:2015

 

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας 

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και  αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Η TÜV HELLAS πραγματοποιεί επιθεωρήσεις βάσει της νέας έκδοσης ISO 9001:2015 και είναι ο πρώτος Φορέας στην Ελλάδα που εκδίδει Πιστοποιητικά Διαπιστευμένα.

H πέμπτη έκδοση ISO 9001:2015 επιφέρει αλλαγές στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από τις επιχειρήσεις. 

Οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου αφορούν στα εξής:

 1. Δομή του προτύπου
 2. Έμφαση στην Ηγεσία
 3. Εστίαση στην Ανάλυση και Διαχείριση των Κινδύνων
 4. Έμφαση στους στόχους, τη μέτρηση και τη διαχείριση αλλαγών
 5. Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση
 6. Περιορισμό των Απαιτήσεων της Τεκμηρίωσης.

 

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στη(ν):

 • ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και του χρόνου
 • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.

 


ISO 14001

 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένoυ προτύπου ISO 14001, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις:

 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Μερικά μόνο από τα οφέλη της εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 είναι τα ακόλουθα:

 • Δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής των προϊόντων/ και παροχής υπηρεσιών, λόγω π.χ. της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας
 • Δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιχείρησης και των τοπικών αρχών, που βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων αιτημάτων της Επιχείρησης
 • Πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων
 • Αναγνώριση από τους καταναλωτές
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

 


ISO 22000:2005

 

Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων 

Η TÜV HELLAS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005, με διαπίστευση τόσο από τον ελληνικό φορέα διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ) όσο και από τον γερμανικό (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS).

 

Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις:

 • απαιτήσεις του HACCP
 • απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 • γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

 

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή:

 • στον πρωτογενή τομέα  (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων)
 • στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών)
 • σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση και
 • σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (προμηθευτές υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, προϊόντων καθαρισμού, πρόσθετων υλών, απεντομώσεις – μυοκτονίες κλπ)

 

Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 είναι:

 • η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 • η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων
 • η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών
 • η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων
 • το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης
 • η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης
 • το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά

 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Η εταιρεία μας «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε», δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην παροχή ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών, με έδρα τις εγκαταστάσεις μας στην Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη, και κύρια εγκατάσταση στην Φούρκα Χαλκιδικής.

Με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη και θεμέλιο λίθο την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών μας τον σεβασμό στο περιβάλλον και την ασφάλεια των παρεχόμενων από μας υπηρεσιών σίτισης, η εταιρία κατάφερε να εδραιωθεί στις κορυφαίες του χώρου. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πρωταρχική δέσμευση της Διοίκησης η ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων.

Τον βασικό μας αυτό στόχο θα τον επιτύχουμε μέσω:

 • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων στόχων και της παρακολούθησης τους από την Διοίκηση στις ανασκοπήσεις του συστήματος διαχείρισης
 • Της τακτικής και αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας
 • Της απόλυτης τήρησης των Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων στα θέματα ποιότητας – περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Της πρόληψης και αποφυγής ατυχημάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα και διατροφικών σκανδάλων.
 • Της πρόληψης κάθε είδους ρύπανσης από της δραστηριότητες της
 • Της πρόληψης και αποφυγής επαγγελματικών ασθενειών και ατυχημάτων
 • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας
 • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας
 • Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών μας, αλλά και εκπαίδευσης του προσωπικού μας
 • Της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης και διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης του

H διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για τη διαρκή ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει, στοχεύοντας πάντα στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση μας αποτελεί κύριο μέλημα της «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε» και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

Θεσσαλονίκη, 02 Μαΐου 2018

Ο Γενικός Διευθυντής